Get Adobe Flash player

jízdní kola

elektrokola

cyklonavigace

Home TESTOVACÍ centrum

Seznam testovacích kol a výše kauce:

........momentálně není v nabídce žádné testovací kolo...........

Podmínky testování:
  • Kolo je předáno plně funkční a řádně seřízené
  • Nastavení kola je dle váhy a výšky jezdce
  • Kolo je zapůjčeno buď s pedály nebo bez - dle přání jezdce
  • Před zapůjčením je k příslušnému kolu poskytnut odborný výklad
  • Jezdec při zápůjčce předkládá 2 doklady totožnosti a skládá kauci v hotovosti nebo pomocí platebního terminálu (předautorizace platební karty)
  • Kauce je uvedena u každého kola a vrácena zpět v plné výši při předání kola
  • Kola přijímáme zpět pouze čistá, v opačném případě účtujeme poplatek 300,-Kč za  znečištění z vratné zálohy
  • Termín zápůjčky je možné rezervovat předem přes telefon 604 642 728

SMLOUVA o výpůjčce kola  (vzor)

 

Vladislav Beran-Sport Beran, nám.Čsl.legií 22, 33003 Chrást u Plzně   IČO:10385690    tel: 604 642 728

dále jen „půjčitel“

a

Jméno, příjmení:.......................................................................................................................................................

Adresa:.....................................................................................................................................................................

Číslo OP:................................................................Druhý doklad:...........................................................................

Mobilní telefon.......................................... ……………….

dále jen „vypůjčitel“

uzavřeli dle §659 a následujících  Občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o výpůjčce:

 

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek půjčitele, že přenechá vypůjčiteli po stanovenou dobu a za níže uvedených podmínek do  užívání kompletní jízdní kolo :

 

……...“ kola, ……....“ rám,  značka,model…………………………………………...

v ceně …………………….. ,-Kč,  výrobní číslo rámu: …………………………….....

číslo odpružené vidlice: …………………………

k testovací jízdě za účelem případné koupě.

Práva a povinosti půjčitele

Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli kolo čisté a ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení kola  i před skončením doby stanovené touto smlouvou, jestliže vypůjčitel kolo  neužívá řádně nebo jestliže je užívá v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou. Půjčitel může použít zálohu složenou vypůjčitelem k úhradě škod způsobených vypůjčitelem na kole  nebo k úhradě smluvní pokuty za pozdní vrácení kola .

Práva a povinnosti vypůjčitele

Vypůjčitel je povinen užívat kolo  řádně a chránit ho před poškozením, ztrátou nebo zničením. Vypůjčitel nese odpovědnost za všechny poškození, ztráty nebo zničení a jiné újmy na kole, které je předmětem této smlouvy. Vypůjčitel nesmí přenechat kolo  k užívání jiné osobě. Pokud tak učiní, odpovídá za škody, jako by je způsobil sám. Vypůjčitel složil při vypůjčení kola vratnou zálohu ve výši ………………….,-Kč. Záloha je vratná v plné výši při řádném vrácení kola  půjčiteli. Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli jakékoliv způsobené škody na rámu a komponentech dle doporučených maloobchodních cen oficiálních dovozců jednotlivých komponentů do ČR. Vypůjčitel je povinen do skončení doby výpůjčky předmětné kolo vrátit čisté a nepoškozené na místo určené půjčitelem. V případě vrácení znečištěného kola účtujeme poplatek 300,-Kč. Pokud není sjednáno jinak, rozumí se tímto místem provozovna půjčitele.Vypůjčitel nesmí kolo použít k účasti na cyklistických závodech.

Doba výpůjčky

Vypůjčka se sjednává na dobu od:............................................... do dne: .........................................hod:................

Za vrácení kola později než je sjednaná doba vypůjčky se vypůjčitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že  vypůjčitel nevrátí kolo nejpozději do 7 dnů od uplynutí doby výpůjčky, zavazuje se uhradit půjčiteli kupní cenu kola a ztrácí nárok na vrácení zálohy.

Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu je možné měnit pouze formou písemných, oboustranně potvrzených dodatků. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

 

 

V Chrástu dne: ...................................................2015

 

 

 

 

 

za půjčitele:........................................................................                  vypůjčitel:...................................................................

 
prodejna_16.jpg

Soutěžte s námi ...

Připojte se ...

Platební karty

Možnost platby platebními kartami
VISA a EUROCARD

 

Čtenáři online

Právě připojeni - hostů: 13